شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فوليتروپين آلفا (Follitropin alfa)
نام های تجاری
Gonal-F , Cinnal-F
اشکال دارویی
    600IU 0.5ml, 600IU/ml 1.5ML, 75IU, 150IU, 600IU/ml 0.75ML : آمپول
    900Iu, 300IU, 450Iu : قلم
کاربرد دارو
1. القاي تخمک گذاري در زنان نازايي که علت ناباروري آنان عملکردي بوده و ناشي از نارسايي اوليه تخمدان نيست.
2. تحريک فوليکولي.
مصرف در حاملگی
X
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی