دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلورومتولون (Fluorometholone)
نام های تجاری
FML , flarex , Eflone , Fluor- OP
اشکال دارویی
    0.1 % : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کورتيکو استروئيد
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی