سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلومازنيل (Flumazenil)
نام های تجاری
Anexate
اشکال دارویی
    0.5mg/5ml : آمپول
کاربرد دارو
برگرداندن آثار سداتيو و مسموميت ناشي از بنزوديازپين ها،
آنسفالوپاتي کبدي.
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی