جمعه 31 فرودين 1397    |    Friday, April 20, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوسيتوسين (Flucytosine)
نام های تجاری
Aclobon , Ancotil
اشکال دارویی
    500mg : قرص
کاربرد دارو
عفونت هاي قارچي سيستميک
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی