دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فروس فومارات اف (Ferrous fumarate-f)
اشکال دارویی
    -, C.Tab : قرص
مصرف در حاملگی
A
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی