دوشنبه 28 مرداد 1398    |    Sunday, August 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فروس گلايسين سولفات/اسيد فوليک (Ferous glycine sulfate/Folic acid)