دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دياتريزوئيک اسيد (Diatrizoic acid)
نام های تجاری
Gastrografin
اشکال دارویی
    76% 100ml : محلول خوراکي
فرمول شیمیایی
C11 H9 I3 N2O4 = 613.91 g/mol
مصرف در حاملگی
C
تركيبات
sodium amidotrizoate + meglumine amidotrizoate
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی