دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دروپريدول کامپاند (Droperidol compound)
اشکال دارویی
    - : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مشتقات بوتيروفنون
کاربرد دارو
به عنوان آرام بخش و ضد درد کمکي در آستزي عمومي و موضعي ، القاي آنستزي و داروي کمکي در نگهدارنده بيهوشي عمومي و آنستزي ژيونال ، اقدامات تشخيصي .
مصرف در حاملگی
C
تركيبات
Inj : (Droperidol 25mg + Fentanyl citrate 0.5mg ) /10ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی