سه شنبه 23 مهر 1398    |    Tuesday, October 15, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديزوپيراميد (Disopyramide)
نام های تجاری
Ritmodan , Norpace
اشکال دارویی
    100mg, 150mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C21H29N3O = 339.475 g/mol
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی