شنبه 3 تير 1396    |    Saturday, June 24, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديفتري-واکسن سه گانه (Diphtheria toxoid + tetanus toxoid + pertussis)