پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديفن هيدرامين/آمونيوم کلرايد (Diphenhydramin/ammonium chloride)
اشکال دارویی
    - : شربت
مصرف در حاملگی
A
نحوه مصرف
بزرگسالان : 5-10ml از راه خوراکي هر سه ساعت يکبار ، کودکان سنين 12-6 سال : 5ml از راه خوراکي هر 4-3 ساعت ،
کودکان سنين 5-2 سال : 2.5ml از راه خوراکي هر 4-3 ساعت يکبار .
تركيبات
Diphenhydramine Hcl 12.5mg/5ml and Ammonium chloride 125mg /5ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی