شنبه 26 اسفند 1396    |    Saturday, March 17, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات (Dihydroergotoxin mesylate)