سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديگوکسين ايمونه فاب (Digoxin immune fab (digoxin specific antibody))
نام های تجاری
Digibind
اشکال دارویی
    40mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گليکوزيد
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
آنتي بادي ضد ديگوکسين به دست آمده از گوسفند مي باشد .
FAB به مولکول ديگوکسين متصل و مانع از اعمال اثر آنها مي باشد نيمه عمر در فرد با عملکرد طبيعي کليه : 20-16 ساعت
بهبود علايم مسموميت با ديگوکسين در کمتر از 30 دقيقه .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : اگراتيت قلبي اتفاق افتاده : تزريق IV سريع و در غير اين صورت تجويز IV طي 30 دقيقه در نارسايي
کليه دفع ادراري دارو به جاي 20-6 ساعت طي روزها و هفته هاست .
تداخل مصرف با ساير داروها
جهت ديژيلاتيزه نمودن بيماراني که قبلا آنتي بادي ضد Fab دريافت کرده اند تا حذف کامل آنتي بادي بايستي صبر کرد .
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي شديد ، هيپرکالمي و آريتمي هاي ناشي از آن و علايم نارسايي احتقاني قلب .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آماده بودن تجهيزات کامل احياي قلبي ريوي و آمادگي ذهني براي عمليات احيا .

2- اندازه گيري سطح سرمي ديژيتال قبل از تجويز دارو .

3- بررسي دماي بدن ، فشار خون ، ECG ، پتاسيم سرم پيش از تزريق دارو سپس به تناوب و بر حسب نياز.

4- چک منظم ECG و سطح سرمي ديگوکسين براي 3-2 هفته پس از تجويز آنتي بادي .

5- با توجه به احتمال بروز علايم نارسايي قلبي تجويز مايعات وريدي و ديورتيک ها با احتياط و کنترل دقيق باشد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی