چهارشنبه 26 مهر 1396    |    Wednesday, October 18, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دي اتيل استيل بسترول (Diethyl stilbestrol)