پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Thursday, October 19, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دي اتيل کاربامازين سيترات (Diethyl carbamazine citrate)