پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديکلوفناک دي اتيل آمونيوم (Diclofenac diethyl ammonium)
نام های تجاری
Voltaren
اشکال دارویی
    1 % : ژل موضعي
کاربرد دارو
التهاب و درد موضعي .
مصرف در حاملگی
B
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : مقداري از ژل 3 تا 4 بار در روز بر روي ناحيه مورد نظر ماليده شود . در مورد اطلاع از ساير
موارد به Diclofenac sodium مراجعه شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی