پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ديازوکسايد (Diazoxide)
نام های تجاری
Proglycem , Hyperatat , Eudemine
اشکال دارویی
    100mg, 50mg, 25mg : کپسول
    300mg/20ml : آمپول
    50mg/5ml 30ML : شربت
    25mg, 50mg : قرص
فرمول شیمیایی
C8 H7 Cl N2 O2 S = 230.672 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گلوکوکورتيکوئيد
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی