شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دزوکسي کورتيکو استرون استات (Desoxycorticosterone acetate)
اشکال دارویی
    5mg/ml : آمپول
فرمول شیمیایی
C23 H32 O4 = 372/5
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی