چهارشنبه 27 شهريور 1398    |    Wednesday, September 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دزيپرامين (دسيپرامين) (Desipramine Hcl)
نام های تجاری
Norpramin , Pertofane
اشکال دارویی
    25mg : قرص
فرمول شیمیایی
C18 H22 N2 HCl = 302/8
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ضد افسردگي سه حلقه اي
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی