شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
دهيدروامتين (Dehydroemetine 2Hcl)
اشکال دارویی
    30mg/ml 2ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C29 H38 N2 O4 = 478.62
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی