پنجشنبه 30 شهريور 1396    |    Thursday, September 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاربني سيلين ايندانيل سديم (Carbenicillin Indanyl Sodium)