پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاربني سيلين ايندانيل سديم (Carbenicillin Indanyl Sodium)