شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ستوکسيماب (Cetuximab)
نام های تجاری
Erbitux
اشکال دارویی
    10mg/ml 10ML, 10mg/ml 50ML, 100mg/5ml, 5mg/ml 20ML : ويال
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی