سه شنبه 1 مرداد 1398    |    Tuesday, July 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاربني سيلين (Carbenicillin)
اشکال دارویی
    1gr, 5gr : ويال
    500mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی