يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاربني سيلين (Carbenicillin)
اشکال دارویی
    1gr, 5gr : ويال
    500mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی