شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کنتراسپتيو دي اي (Contraceptive de)
نام های تجاری
Desoceptive , Morvelon
اشکال دارویی
    - : قرص
کاربرد دارو
جلوگيري از حاملگي
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود
نحوه مصرف
روزانه يک قرص به مدت 21 روز ، شروع از روز پنجم قاعدگي يا روز هشتم پس از مصرف آخرين قرص دوره هاي قبل
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار توصيه نماييد دارو را هر روز در ساعات معين و در فواصل 24 ساعته مصرف کند.
2- به بيمار گوشزد کنيد در صورت شک به حاملگي مصرف دارو را قطع کرده به پزشک رجوع کند .
3- از بيمار بخواهيد قبل از شروع مصرف هر دارو به پزشک گزارش دهد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی