سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلروکسي لنول (Chloroxylenol)
نام های تجاری
Dettol
اشکال دارویی
    5% 150ml, 5% 4L, 5% 1000ml : محلول موضعي
فرمول شیمیایی
C16 H19 Cl N2 , C4 H4 O4 = 390/9
کاربرد دارو
ضد عفوني کننده زخم
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
ضد عفوني کننده فنولي کلرينه، با اثرات باکتريسيدي بر عليه بيشتر گرم مثبت ها، فعاليت کم بر عليه استافيلوکوکسي و گرم منفي ها.
موارد منع مصرف
امکان بروز آلودگي ميکروبي محلول
نحوه مصرف
ضرورت رقيق کردن محلول قبل از استفاده
عوارض جانبي
عدم تحريک پوستي با غلظت هاي معمول. بروز مواردي از حساسيت با آن
نكات پرستاري هنگام تجويز
کاهش اثر ضد ميکروبي در حضور مواد ارگانيک.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی