دوشنبه 19 آذر 1397    |    Monday, December 10, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرهگزيدين گلوکونات دترژان (Chlorhexidine gluconate + detergent)
نام های تجاری
Bacto Shield-2, Exidine-2, Betasept
اشکال دارویی
    4 % : محلول موضعي
کاربرد دارو
اسکراب جراحي، آماده سازي پوست قبل از جراحي، شستشوي کامل بيمار قبل از جراحي، شستشوي دست.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
آنتي سپتيک موضعي عليه بسياري از ميکروارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي (مثل سودومونا)
موارد منع مصرف
در حساسيت به هر جزء دارو، شستشوي مرتب زخم هاي غير سطحي يا وسيع.
نحوه مصرف
اسکراب جراحي: شستشوي دستها با آب گرم تا آرنج، سپس برس کشي همه چين ها و زير ناخن ها تا آرنج با 5 cc از اين محلول و تکرار با 5 cc ديگر طي 3 دقيقه. سپس شستشو با آب و خشک شود.
شرايط نگهداري
در دماي پايين تر از 40 درجه سانتيگراد.
عوارض جانبي
تحريک، درماتيت، حساسيت به نور و کري. در مواردي حساسيت و آلرژي عمومي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. قطع دارو در صورت بروز واکنش هاي حساسيتي شامل: کهير، برونکواسپاسم، درد هنگام تنفس و بد حالي و سرفه.
2. خودداري از استفاده دارو در چشم، گوش يا دهان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی