چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرهگزيدين استات/اتينيل استراديول (Chlorhexidine acetate/ethinyl estradiol)