پنجشنبه 26 مهر 1397    |    Thursday, October 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرهگزيدين استات/اتينيل استراديول (Chlorhexidine acetate/ethinyl estradiol)