سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرامفنيکل (Chloramphenicol)
نام های تجاری
Cholormycetin
اشکال دارویی
    150mg/5ml 60ML : سوسپانسيون
    0.5 % : قطره چشمي
    250mg : کپسول
    1g : ويال
فرمول شیمیایی
C11 H12 Cl2 N2 O5 = 323/1
کاربرد دارو
عفونت هاي شديد (مثل مننژيت)
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مهار سنتز پروتئين توسط باکتري با اتصال به ساب يونيت 30S ريبوزوم و اعمال اثرات باکتريواستاتيکي، جذب گوارشي.توزيع گسترده در بافت ها و مايعات بدن، عبور از جفت، ورود به شير.PB: 60% ، نيمه عمر 1.5-4 ساعت، دفع از ادرار(بيشتر) و مدفوع .
نحوه مصرف
بزرگسالان: در تب تيفوئيدي و عفونت هاي ريکتزيايي: 50 mg/kg/day در 4 دوز منقسم (هر 6 ساعت). در مننژيت و آبسه هاي مغزي: 100 mg/kg/day با کنترل سطح خوني (وريدي).
تداخل مصرف با ساير داروها
تداخل عمل در بيوترانسفورماسيون داروهايي مثل: کلروپروپاميد، دي کومارول، فني توئين و تولبوتاميد با ممانعت از آنزيم هاي ميکروزومال،
کاهش غلظت خوني دارو در مصرف با فنوباربيتال،
امکان تاخير در پاسخ دهي بدن به دارو در تجويز همزمان با آهن، ويتامين B12 يا اسيد فوليک،
امکان کاهش غلظت پلاسمايي در تجويز همزمان با ريفامپين،
امکان بروز کم خوني آپلاستيک در تجويز با سايمتيدين،
کاهش اثر ضد بارداري قرص هاي OCP در تجويز همزمان با اين دارو.
عوارض جانبي
تأثير منفي بر روي مغز استخوان، ديسکرازي خوني مانند آنمي آپلاستيک، آنمي هيپوپلاستيک، ترومبوسيتوپني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. شمارش کامل گلوبولي، پلاکت،‌ اندازه گيري آهن سرم و شمارش رتيکولوسيت ها قبل از درمان و هر 48 ساعت يکبار طي درمان.
2. امکان بروز نارسايي مغز استخوان برگشت ناپذير غير وابسته به دوز دارو چندين هفته تا چندين ماه بعد از قطع دارو و با شيوع بيشتر در افراد با نارسايي کليه و کبد، نوزادان، کودکان و زنان در سن مونوپوز.
3. اندازه گيري دقيق هفتگي سطح خوني کلرامفنيکل و سنجش سطح خوني دارو در فاصله هاي زماني کوتاه تر در صورت وجود نارسايي کبدي و يا استفاده از دارو به مدت بيش از 2 هفته.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی