چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفترياکسون (Ceftriaxone sodium)
نام های تجاری
Rocephin, Dartriaxone
اشکال دارویی
    2g, 1g, 250mg, 500mg : ويال
فرمول شیمیایی
C18 H16 N8 Na2 O7 S3 , 3.5 H2O = 661/6
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل سوم
کاربرد دارو
عفونت هاي تنفسي تحتاني (پنوموکوک، استاف، هموفيلوس، گرم منفي)، عفونت هاي پوستي، سوزاک بدون عارضه.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي با مهار سنتز ديواره سلولي باکتري و بالا بردن ناپايداري اسموتيک. اوج غلظت پلاسمايي بعد از 2 ساعت با تزريق IM، g 1، 5/0 به ترتيب mcg/ml80-40.
موارد منع مصرف
حساسيت به پني سيلين ها، پني سيلامين يا سفالوسپورين ها، سابقه اختلالات خونريزي دهنده.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز معمول g2-1 تک دوز روزانه (يا هر 12 ساعت). حداکثر مصرف روزانه: g 4 و در درمان سوزاک بدون عارضه mg250 تک دوز IM.
شرايط نگهداري
نگهداري پودر در 25-15درجه سانتيگراد و دور از نور ، نگهداري محلول: طبق دستورالعمل کارخانه سازنده.
تداخل مصرف با ساير داروها
اعمال اثر سينرژيستيکي به روي برخي گونه هاي انتروباکتر و سودومونا در مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدهايي مانند جنتامايسين، آميکاسين، توبرامايسين.
امکان بروز واکنش شبه دي سولفيرام در مصرف همزمان با الکل،
افزايش خاصيت داروهاي ضد انعقادي (هپارين و ...).
عوارض جانبي
: عوارض هماتولوژي شامل: ائوزينوفيلي، ترومبوسيتوز، لوکوپني، آنمي، نوتروپني، لنفوپني، ترومبوسيتوپني.
حداكثر دوز روزانه
g 4
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. احتمال بروز خون ريزي ناشي از هيپوپروترومبينمي و به علت تغيير در باکتري هاي روده اي توليد کننده ويتامين K.
2. کنترل محل تزريق IM از نظر تورم، سفتي و التهاب و ناحيه تزريق IV از نظر بروز فلبيت همراه با قرمزي، درد، التهاب و تورم.
3. افزودن cc4/2 آب مقطر يا سرم قندي 5% يا نرمال سالين به هر mg250 سفترياکسون (هر cc1 محلول حاوي mg 100 سفترياکسون) جهت تزريق IV و رقيق کردن اين محلول با cc100-50 سرم قندي 5% يا نرمال سالين جهت انفوزيون IV طي 30 دقيقه.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی