شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفتازيديم (Ceftazidim)
نام های تجاری
Fortum
اشکال دارویی
    1gr, 2gr, 500mg : ويال
فرمول شیمیایی
C22 H22 N6 O7 S2 , 5H2O = 636/7
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل سوم
کاربرد دارو
پنوموني: استافي، پنوموکوکي، گرم منفي (شامل سودومونا)، عفونت هاي پوستي: گرم منفي و مثبت. عفونت هاي ادراري: سودومونا و ساير گرم منفي ها.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي با مهار سنتز ديواره سلولي باکتري و بالا بردن ناپايداري اسموتيک، عبور از جفت، توزيع در شير، ترشح در صفرا، دفع از ادرار و به مقدار ناچيز از صفرا.
موارد منع مصرف
حساسيت به پني سيلين ها، پني سيلامين يا سفالوسپورين ها، سابقه اختلالات خونريزي دهنده.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز معمول: IM يا IV، g1 هر 12-8 ساعت. عفونت هاي ادراري بدون عارضه: IM يا IV، mg250 هر 12 ساعت. عفونت هاي ادراري عارضه دار: IM يا IV، mg 500 هر 12-8 ساعت. پنوموني بدون عارضه IM يا IV، g 1 – mg 500 هر 8 ساعت.
شرايط نگهداري
پودر 30-15 درجه سانتيگراد دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
اعمال اثرات سينرژيستيک بر عليه برخي گونه هاي سودومونا و انتروباکتر در مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها ، کاربني سيلين، سفسولودين، مزلوسيلين يا پيپراسيلين،
بروز اثر آنتاگونيسم بر عليه استرپتوکوک گروه B و ليستريا مونوسيتوژن در مصرف همزمان با آمپي سيلين،
بروز اثر سينرژيستيک بر عليه کلستريديم در مصرف همزمان با مترونيدازول،
عوارض جانبي
عوارض هماتولوژيک، ائوزينوفيلي، ترومبوسيتوز، لوکوپني، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، واکنش هاي حساسيتي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل دقيق عملکرد کليه مانند کاهش حجم ادرار يا سوزش ادرار در مصرف همزمان با ساير آنتي بيوتيک ها.
2. کنترل بيمار از نظر بروز علائم آلرژي مانند راش، تنگي نفس و بالا رفتن درجه حرارت بدن.
3. قطع دارو در صورت بروز اسهال شديد و شک به کوليت با غشاي کاذب.
4. افزودن cc3 حلال به ويال g1 (هر cc1 محلول حاوي mg280 سفتازيديم) جهت تزريق IM.
5. مطلع کردن پزشک در صورت بروز علائم عفونت ثانويه نظير واژينيت و حساسيت (خارش، کهير، راش).
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی