سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاروديلول (Carvedilol)
نام های تجاری
Coreg , Kredex , Dilatrend
اشکال دارویی
    12.5mg, 25mg, 6.25mg : قرص
فرمول شیمیایی
C24 H26 N2 O4 = 406/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
پر فشاري خون، نارسايي متوسط تا شديد قلبي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثر ضد افزايش فشار خون . کاهش برون ده قلب و تاکيکاردي از طريق بلاک گيرنده هاي β. کاهش اثر افزايش فشار خون فنيل افرين، گشاد شدن عروق و کاهش مقاومت محيطي عروق از طريق بلاک گيرنده هاي آلفا.
متابوليسم سريع و وسيع بعد از مصرف خوراکي، کاهش سرعت جذب دارو به همراه غذا ، متابوليسم اوليه توسط اکسيداسيون حلقه آروماتيک و گلوکورونيداسيون. متابوليسم مجدد متابوليت هاي اکسيداتيو از راه کانژوگاسيون، گلوکورونيداسيون و سولفاسيون. ورود متابوليت هاي دارو به مدفوع از طريق صفرا، نيمه عمر حذفي 6-10 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو، مبتلايان به نارسايي قلبي NYHA کلاس IV نيازمند به درمان وريدي اينوتروپيک، آسم برونشيال يا شرايط وابسته به برونکواسپاسم، نارسايي کبدي .
تداخل مصرف با ساير داروها
بروز چند مورد اختلال در انتقال در مصرف همزمان با مسدود کننده هاي کانال کلسيم( نظير ديلتيازم)،
مهار متابوليسم دارو توسط هيدروکسي کلروکين و در نتيجه افزايش غلظت پلاسمايي و اثرات دارو.
امکان مهار متابوليسم دارو توسط ديفن هيدرامين،
کاهش سطح کاروديلول تا 70% توسط ريفامپين،
امکان بروز کاهش فشارخون و سرعت ضربان قلب در مصرف همزمان با کلونيدين،
امکان افزايش به ميزان 15% در سطح ديگوکسين ، امکان افزايش اثر هيپوگليسميک انسولين و داروهاي ضد ديابت خوراکي.
همچنين با سايمتيدين، سيکلوسپورين، بعضي بتابلاکرها ، وراپاميل ، مهار کننده هاي MAO و رزرپين تداخل مصرف دارد.
عوارض جانبي
سرگيجه، خستگي، اسهال، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني، برادي کاردي، مرگ ناگهاني، ترومبوسيتوپني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. قطع تدريجي دارو طي 2-1 هفته. کاهش دوز دارو در صورتي که سرعت ضربان قلب کمتر از 55 ضربه در دقيقه باشد.
2. امکان بروز آسيب خفيف کبدي. انجام آزمون هاي عملکرد کبدي يا يرقان با بروز اولين علائم اختلال کبدي و قطع دارو در اين صورت.
3. ضرورت بررسي مبتلايان به نارسايي قلبي جهت بروز اختلال عملکرد کليه يا احتباس مايعات. امکان افزايش نياز به مصرف مدرها. بررسي بيماران ديابتي از نظر پيشرفت هيپرگليسمي.
4. خودداري از انجام کارهايي که نياز به هوشياري دارند ، در شروع درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی