جمعه 24 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم پانتودنات (Calcium pantothenate)
نام های تجاری
Pantenil, Pantholin
اشکال دارویی
    100mg : قرص
فرمول شیمیایی
(C9 H16 NO5)2 Ca2 = 476/5
کاربرد دارو
درمان و پروفيلاکسي کمبود ويتامين B5
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
نمک کلسيم اسيد پانتوتنيک (Vit B5). شرکت در ساختمان کوآنزيم A، کوفاکتور واکنش هاي آنزيماتيک، جذب گوارشي آسان، فاقد متابوليزاسيون، دفع بيشتر از ادرار و کمي از طريق مدفوع.
موارد منع مصرف
موردي گزارش نشده.
نحوه مصرف
هر mg10 دارو حاوي mg2/9 اسيد پانتوتنيک مي باشد.
بزرگسالان: mg 7/4 (Base) جهت پروفيلاکسي. تجويز جهت درمان بر اساس شدت کمبود ويتامين.
شرايط نگهداري
در دماي زير 40 درجه سانتيگراد (ترجيحاً 30-15 درجه سانتيگراد) و در پوشش کاملاً بسته.
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده.
عوارض جانبي
موردي نسبت داده نشده است.
نكات پرستاري هنگام تجويز
غير قابل استفاده به عنوان منبع کلسيم به علت محتواي کم کلسيم.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی