چهارشنبه 2 اسفند 1396    |    Wednesday, February 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
باسيليکسيماب (Basiliximab)
نام های تجاری
Simulect
اشکال دارویی
    20mg : ويال
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی