جمعه 26 مرداد 1397    |    Thursday, August 16, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
باسيليکسيماب (Basiliximab)
نام های تجاری
Simulect
اشکال دارویی
    20mg : ويال
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی