جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بوپرنورفين/نالوکسان (Buprenorphine/naloxone Hcl)
اشکال دارویی
    2mg, 8.2mg : قرص
کاربرد دارو
در ترک دادن معتادين به مواد اوپيوئيدي کاربرد دارد – در کاهش عوارض سندرم ترک افراد معتاد نظير سرکوب تنفس و خواب آلودگي و تشنج .
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی