پنجشنبه 2 آذر 1396    |    Thursday, November 23, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بوپرنورفين (Buprenorphine)
نام های تجاری
Temgesic
اشکال دارویی
    0.4mg : کپسول
    0.3mg/ml 1ML : آمپول
    0.4mg SL, 2mg, 8mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی