شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بوپيواکائين (Bupivacaine Hcl)
نام های تجاری
Marcaine
اشکال دارویی
    0.25% 20ml, 0.5% 4ML(SPINAL), 0.25% 10ml, 0.5% 20ml : آمپول
    0.5% 10ml : ويال
فرمول شیمیایی
C18 H28 N2O HCl , H2O = 342/9
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آميد
کاربرد دارو
1. بي حسي بوسيله انفيلتراسيون موضعي،
2. بلوک عصبي محيطي، بلوک عصبي سمپاتيک،بلوک اپيدورال،
3. آنستزي نخاعي در سزارين و زايمان طبيعي،
4. آنستزي کودال.
5. کاهش درد بعد از عمل و حين عمل.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ترشح در شير ثابت نشده است.
مكانيزم اثر دارو
بي حس کننده آميدي، حلاليت زياد در چربي، PB بالا . نيمه عمر در بزرگسالان 1.5-5.5 ساعت و در نوزادان حدود 8 ساعت. طول مدت اثر 3-10 ساعت، دفع کليوي و متابوليسم کبدي .
موارد منع مصرف
در بي حسي نارسايي وريدي (بلوک بير ) و بلوک پاراسرويکال در حاملگي،در کودکان کمتر از 12 سال، منع مصرف محلول 0.75% براي بلوک اپيدورال در حاملگي .
شرايط نگهداري
در دماي محيط
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی