شنبه 4 فرودين 1397    |    Friday, March 23, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پادزهر يک ظرفيتي بوتوليسم (Botulism antitoxin E monovalent)