پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بتاکاروتن (Betacaroten)
نام های تجاری
Solatene,Karotena,Carotaben
اشکال دارویی
    30mg, 15mg, 25mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C40 H56 = 536/9
کاربرد دارو
پروفيلاکسي کمبود ويتامين A .
مهار بثورات پوست پلي مورف ناشي از نور.
مهار واکنش هاي ناشي از حساسيت به نور.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
فعالترين کاروتنيد يافت شده در گياهان.فرونشاندن اکسيژن سينگلت و جلوگيري از تشکيل راديکالهاي آزاد در شرايط invitro . در درماتولوژي جهت درمان حساسيت جلدي به نور. ظهور حداکثر غلظت خوني حدود6-4 هفته و اثر حفاظتي آن4-2 هفته پس از شروع درمان.
موارد منع مصرف
در صورت وجود حساسيت .
نحوه مصرف
1)پروفيلاکسي کمبود...:بزرگسالان : روزانه 25-10 هزار واحد ويتامين A يا mg 15 -6 بتاکاروتن .
کودکان : روزانه 10-5 هزار واحد ويتامين A يا mg 6-3 بتاکاروتن .
2)مهار بثورات پوستي پلي مورف ناشي از نور :
بزرگسالان : 300-125 هزار واحد ويتامين A يا mg 180 -75 بتاکاروتن در روز .
کودکان : 250-50 هزار واحد ويتامين A يا mg 150 -30 بتاکاروتن در روز.
3)مهار واکنش هاي ناشي از حساسيت به نور:
بزرگسالان : 500-50 هزار واحد ويتامين A يا mg 300 -30 بتاکاروتن در روز.
کودکان : 250-50 هزار واحد ويتامين A يا mg 150-30 بتاکاروتن در روز.
شرايط نگهداري
در دماي 30-15 درجه سانتيگراد .
عوارض جانبي
تغيير رنگ پوست به زرد مايل به نارنجي – شل شدن مدفوع – درد مفاصل و کبود شدن پوست واکيموز.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- زيادي بتاکاروتن به زيادي ويتامين A يا مسموميت با ويتامين A منجر نمي شود .

2- منع مصرف دارو همزمان با لبنيات .

3- امکان تغيير رنگ پوست به زرد متمايل به نارنجي طي دوره درمان .

مسموميت و درمان : عدم بروز عارضه جانبي به جز زيادي کاروتن خون با مصرف 180mg يا بيشتر در روز – افزايش
کاروتن خون که سبب تغيير رنگ خفيف پوست به رنگ زرد مي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی