دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نمک متعادل شده و گلوتاتيون (Balanced salt plus glutathione)