پنجشنبه 30 شهريور 1396    |    Thursday, September 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
باکلوفن (Baclofen)
نام های تجاری
Lioresal
اشکال دارویی
    10mg, 25mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی