جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمينو اسيد/ ليپيد/ گلوکز (Amino acid/glucose/lipid)
نام های تجاری
Nutriflex Lipid Peri , Nutriflex Lipid Special , Nutriflex Lipid Plus
اشکال دارویی
    625ml, 1250ml, 1875ml, 2500ml : محلول تزريقي
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی