دوشنبه 29 بهمن 1397    |    Monday, February 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آپرپيتانت (Aprepitant)
نام های تجاری
Emend
اشکال دارویی
    125/80/80mg : قرص
    80mg, 125mg, 125/80/80mg : کپسول
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی