دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آزاسيتيدين (Azacitidine)
نام های تجاری
Vidaza
اشکال دارویی
    100ml : ويال
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی