سه شنبه 21 آذر 1396    |    Monday, December 11, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آتوموکستين (Atomoxetine)
نام های تجاری
Strattera
اشکال دارویی
    10mg, 40mg, 18mg, 25mg, 60mg : کپسول
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی