پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آزيترومايسين (Azithromycin)
نام های تجاری
Zithromax
اشکال دارویی
    2g, 200mg/5ml 30ML, 100mg/5ml 30ML : سوسپانسيون
    250mg, 500mg : کپسول
    250mg, 500mg : قرص
    500mg : ويال
فرمول شیمیایی
C38H72N2O22O , 2H2O = 785
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ماکروليد
کاربرد دارو
عفونت هاي حاد باکتريايي ريوي (COPD ) ناشي از هموفيلوس آنفولانزا ، موراکسلاتاراليس يا استرپتوکوکوس پنومونيه ، عفونت هاي بدون عارضه پوست ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس ، استرپتوکوکوس پيوژن .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اتصال يک مشتق از اريترومايسين به زير واحد 50s ريبوزوم باکتريايي و مهار سنتز پروتئين اعمال اثر باکتريسيد يا باکترواستاتيک وابسته به غلظت دارو . فاقد متابوليسم ، دفع از مدفوع بعد از ترشح در صفرا ( عمدتاً ) . دفع از ادرار به ميزان کمتر از 10% ، نيمه عمر حذف نهايي 68 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، عدم استفاده از شکل خوراکي در پنوموني.
نحوه مصرف
بزرگسالان و نوجوانان بزرگتر از 16 سال : شروع با دوز 500mg تک دوز خوراکي در روز اول سپس 250mg خوراکي در روزهاي 2 تا 5 . دوز تام دارو : 1.5g درمان آلترناتيو در عفونت هاي ريوي 500mg خوراکي يکبار در روز تا 3 روز.
شرايط نگهداري
قرص ها 30-15 درجه سانتيگراد ، سوسپانسيون پودر خشک در دماي پايين تر از 30 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان کاهش سطح پيک پلاسمايي آزيترومايسين توسط آنتي اسيد هاي حاوي آلومينيوم و منيزيوم و لزوم تجويز جداگانه يا بافاصله حداقل 2 ساعت از يکديگر.
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، درد شکم ، درد و التهاب در محل تزريق ، افزايش کراتينين سرم ، ALT , AST کوليت سرد و ممبرانوس ، آنژيو ادم.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام آزمون هاي حساسيتي و بررسي تاريخچه بيمار قبل از تجويز اولين دوز دارو . امکان شروع درمان قبل از تعيين نتيجه آزمايشات .
2- افزودن 4.8ml آب مقطر تزريقي به محتويات يک ويال 500mg اختلاط کامل محتويات ويال تا حل شدن کامل آن و ايجاد غلظت 100mg/ml رقيق کردن بيشتر محلول با حداقل 250mg محلول نرمال سالين، D.W5% يا محلول رينگر لاکتات تا ايجاد غلظت 1-2 mg/ml .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی