شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آتوواکون/کلروگوانيد (Atovaquone/chloroguanide hydrochloride)
نام های تجاری
Malarone,Malarone Pediatric
اشکال دارویی
    -, - : قرص
کاربرد دارو
پرو فيلاکسي مالاريا .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
ترکيبي ثابت از دو داروي ضد مالارياي آتوواکون و پروگوانيل هيدروکلرايد است . اين ترکيب بر دو مسير جداگانه دخيل در بيوسنتز پيريميدين هاي لازم براي تکثير اسيد نوکلئيک تاثير مي گذارد . يک مهار کننده انتخابي انتقال الکترون ميتوکندريايي انگل است .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا هريک از اجزاي آن .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1 قرص در روز ( 250mg آتوواکون 100mg پروگوانيل ) کودکان : دوزاژ پيشگيري از مالاريا در بچه ها بر اساس وزن کودک تنظيم شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از رطوبت .
تداخل مصرف با ساير داروها
تداخل دارويي خاصي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
شايع تر : دل درد ، تهوع ، استفراغ ، سردرد ، اسهال ، ضعف ، مهمترين : حساسيت دارويي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بهتر است دارو به همراه غذا يا شير مصرف شود . چربي موجود در غذا ميزان جذب را بالا مي برد .

2- مواردي از مقاومت پلاسموديوم فالسيپاروم به دارو گزارش شده است .

3- موارد عود مالاريا در درمان مالارياي پلاسموديوم ويواکس با آتوواکون / پروگوانيل تنها بروز کرده است .

4- در موارد بازگشت پلاسموديوم فالسيپاروم پس از درمان با شکست در درمان با اين دارو بايد بيماررا با رژيم دارويي ديگر درمان کرد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی