سه شنبه 31 مرداد 1396    |    Monday, August 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) (Ascorbic acid (Vitamin C))