چهارشنبه 29 اسفند 1397    |    Wednesday, March 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) (Ascorbic acid (Vitamin C))