سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلفنتانيل (Alfentanil Hcl)
نام های تجاری
Alfenta ,Rapifen
اشکال دارویی
    0.5mg/ml 10ML, 0.5mg/ml 2ML, 0.5mg/ml 5ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C21H32N6O3 HCl2 H2O = 471/0
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مخدر
کاربرد دارو
1) داروي کمکي در آنالژزي براي القاء نگهداري بيهوشي در عمل هاي کوتاه مدت ( کمتر از 30 دقيقه )
2) داروي کمکي در آنالژزي براي القا و نگهداري بيهوشي در عمل هاي طولاني تر(بيش از 30 دقيقه)در بيماراني که تهويه کمکي دارند.
3) القاء ونگهداري بيهوشي(در جراحي هاي طولاني تر از 45 دقيقه).
4) SEDATION MAC و آنالژزي در اقدامات سرپايي نظير آندوسکوپي و آنژيو گرافي و جراحي هاي سرپايي نظير بيوپسي لنف نود گردني و زير بغلي و موارد مشابه و نيز انجام مراقبتهاي ويژه.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ورود به شير در 4 ساعت اول تجويز دارو .
مكانيزم اثر دارو
ايجاد آنالژزي با دوزهاي پايين و متوسط از طريق تغيير در آزادسازي واسطه هاي عصبي از اعصاب آوران حساس به تحريکات درد و اعمال فعاليتي آگونيستي بر روي گيرنده هاي µ . توزيع سريع بافتي ، تجمع بافتي کمتر نسبت به فنتانيل و سوفنتانيل و مدت اثر کوتاه تر . PB حدود 92 % ، متابوليسم کبدي ، نيمه عمر 1 - 2 ساعت ، شروع اثر 1 دقيقه ، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
کمتر شدن کليرانس آلفنتانيل نسبت به فنتانيل و طولاني تر شدن اثر آن در نارسايي کبدي و ضرورت اصلاح دوز.
منع مصرف اين دارو در افرادي که ظرف 14 روز گذشته داروهاي مهارکننده منوآمين اکسيداز مصرف نموده اند.
نحوه مصرف
1)داروي کمکي در آنالژزي...: بزرگسالان : ابتدا تزريق يکجاي IV 8-20mcg/kg و سپس با دوزهاي منقطع 3-5mcg/kg به فواصل 20-5 دقيقه و يا انفوزيون 0.5-1 mcg/kg/min .
2)داروي کمکي در انالژزي براي القا و...: تزريق يکجايmcg/kg50-20الفنتانيل IV و به دنبال ان mg100-50 تيوپنتال به صورت منقطع.
3)القا ونگهداري...: بزرگسالان: ابتدا تزريق يکجاي.: mcg/kg150 IV و انفوزيون mcg/kg/min12-2 جهت نگهداري بيهوشي.
4)MAC sedation...: بزرگسالان: تزريق يکجاي mcg/kg20-10 IV و در صورت نياز تزريق mcg/kg5-3 هر 20-5 دقيقه و يا انفوزيون mcg/kg/min IV-25/0. دوزاژ عمومي در کودکان:تزريق IV mcg/kg15-5 در عرض 5-3 دقيقه يا انفوزيون مداوم 3 mcg/kg/min -5/0(عدم اثبات بي خطري دارو).
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش کليرانس آلفنتانيل و طولاني تر شدن اثر آن و افزايش خطر سرکوب تنفسي در مصرف همزمان با سايمتيدين و اريترومايسين .
همچنين با داروهاي مهارکننده منوآمين اکسيداز(MAOIs) تداخل مصرف دارد.
عوارض جانبي
بروز سريع تر ريجيديتي عضلات تنفسي در آلفنتانيل نسبت به فنتانيل و يا سوفنتانيل.
سردرد، درد شکم، تهوع، سوء هاضمه، يبوست، اسهال، نفخ، رگورژيتاسيون اسيد، زخم مري، استفراغ، اشکال در بلع، اتساع شکم، گاستريت.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. زمان سرکوب تنفسي ايجاد شده توسط آلفنتانيل نسبت به سوفنتانيل يا فنتانيل کوتاه تر است.
2. انفوزيون 3 دقيقه اي دوز آلفنتانيل براي القاء بيهوشي.
3. هنگام تجويز آنالژزيک هاي مخدر ، در دسترس بودن آنتاگونيست مخدرها و وسايل و داروهاي مورد نياز در احياء انتوباسيون و اکسيژن درماني ، نظارت وضعيت تنفسي بيمار در حين و پس از جراحي مهم است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی