چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلبومين انساني (Albumin human)
نام های تجاری
Albital,Albuman,Albuminar,Albunex,Albusol,Albutein , Octalbin ,Plasbumin
اشکال دارویی
    20% 10ml, 20% 250ml, 20% 500ml, 20% 50ml, 5% 100ml, 15% SP, 20% 100ml, 20% 50ml (Biotest), 5% 250ml, 5% 500ml : ويال
کاربرد دارو
1) شوک ، 2) سوختگي ، 3) هيپوپروتئيني ، 4) باي پس کارديو پولمونر ،5) نارسايي حاد کبد با يا بدون کما ،6) نفروز هاي حاد
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
جذب گوارشي ناقص ، انتشار در فضاهاي داخل و خارج عروقي شامل : پوست ، ماهيچه در ريه ها ، ايجاد رقت خون ثانويه ( چند ساعت ) در بيماران با حجم خون کاهش يافته ، سنتز کبدي ، بدون دخالت اين عضو در کليرانس پلاسمايي آلبومين .
موارد منع مصرف
در کم خوني شديد ، نارسايي قلب ، زيادي حجم و ادم ريه .
نحوه مصرف
1) شوک : بزرگسالان : انفوزيون محلول 5% يا 20 % آلبومين بر حسب علت شوک و وضعيت بيمار پس از استفاده از مايعات کلوئيد ، استفاده از محلول 20% در شرايط وخيم واورژانسي به شرط هيدراته بودن بيمار.
2) سوختگي: طبق دستور پزشک.
3)هيپرپروتئينمي: انفوزيون 20% در صورت محدوديت استفاده از پروتئين وانفوزيون 5% در غير اين صورت.
4)باي پس...: تحمل خوب رقيق کردن خون قبل ازانجام باي پس با البومين و کريستالوئيد.
5)نارسايي حاد کبد...: حفظ فشار انکوتيک پلاسما از يک طرف و باند کردن بيلي روبين اضافي از طرف ديگر با انفوزيون محلول آلبومين 20%.
6)نفروزهاي حاد: امکان افزايش پاسخ بعدي به استروئيد در صورت استفاده از cc 120محلول آلبومين 20% همراه با ديورتيک لوپ به مدت 10-7 روز.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد جلوگيري از يخ زدگي . مصرف ويال باز شده تا 4 ساعت .
تداخل مصرف با ساير داروها
در مصرف همزمان با مهارکننده هاي ACE ممکن است واکنشهاي غيرطبيعي بروز کند.
عوارض جانبي
نارسايي احتقاني قلب، کاهش قدرت ميوکارد، ادم ريه، احتباس آب و نمک، تغييرات فشار خون، نبض و تنفس، لرز، تب، تهوع، استفراغ، راش پوستي يا کهير.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. تجويز بدون توجه به گروه خوني بيمار .
2. انفوزيون وريدي محلول آلبومين ، رقيق نمودن با نرمال سالين يا دکستروز 5% يا بدون رقيق کردن.
3. ممنوعيت افزودن مستقيم آلبومين به پلاسما ، گلبول قرمز فشرده يا خون کامل .
4. ناسازگاري با وراپاميل هيدروکلرايد ، محلول هاي حاوي الکل ، محلول هاي اسيد آمينه و ليپيدامولسيونه .
5. محلول آلبومين زرد کهربايي روشن است. در صورت کدر بودن محلول يا وجود ذرات در آن از مصرف اين فرآورده پرهيز شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی