شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آدنوزين (Adenosine)
نام های تجاری
Adenocrd , Adrekar ,Adenocor , Adenoscan
اشکال دارویی
    2ML 3mg/ml : آمپول
کاربرد دارو
تاکي کاردي حمله اي فوق بطني (PSVT) وابسته به ورود مجدد جريان الکتريکي از طريق گروه PSVT , AV در سندرم www .
ارزيابي غير تهاجمي بيماري عروق کرونر.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داروي ضد آريتمي و کمک تشخيصي در بيماري قلبي ايسکميک ، آهسته کردن شل گيري انقباضات در گره SA و زمان هدايت از گروه AV و قطع راه هاي reentry در گروه AV ، کاهش عملکرد بطن چپ . اثر گذرا به علت نيمه عمر کوتاه.اعمال اثرات کمک تشخيصي به واسطه اثر مستقيم بر گيرنده هاي عضلات صاف و تاثير بر ديناميک کلسيم سلولي.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، بلوک قلبي درجه 2 و3 ، سندرم سينوس بيمار .
نحوه مصرف
1) تاکي کاردي حمله اي فوق بطني...: بزرگسالان : دوز اوليه 6mg به صورت بولوس IV طي 2-1 ثانيه در صورت رفع نشدن آريتمي امکان تجويز تا دوز 12 mg بلافاصله 2-1 دقيقه با همان روش نوزادان و کودکان : دوز اوليه IV , 0.5 mg /kg و بولوس طي 2 ثانيه در صورت نياز 0.5mg /kg هر 2 دقيقه تا کنترل آريتمي . حداکثر دوز تام : 0.25 mg/kg يا 12mg .
2) ارزيابي غير تهاجمي بيماري عروق کرونر: بزرگسالان: mg/kg/min 14/0 به مدت 6 دقيقه به صورت انفوزيونIV.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از يخ زدگي ،گرم کردن محلول داراي کريستال جهت بدست آوردن محلول شفاف .
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان بلوک قلبي با شدت بالاتر در مصرف همزمان با کاربامازپين ،امکان بروز فيبريلاسيون بطني در مصرف همزمان با ديگوکسين يا وراپاميل.
تداخل مصرف با غذا
قهوه
عوارض جانبي
سرگيجه – گرگرفتگي صورت ، احساس فشار روي سينه ، درد هنگام تنفس ، کوتاهي تنفس ، احساس گرفتگي گلو ، احساس فشار در پهلو.فيبريلاسيون و تاکيکاردي بطني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل سرعت ضربان و رتيم قلبي قبل و طي دوره درمان .
2- خودداري از تزريق محلول غير شفاف و داراي کريستال .
3- رسيدن به تاثير کافي با تزريق سريع به مرکزيترين وريد و شستشوي مسير تزريق با تزريق کمي محلول نمکي .
4- اگاه نمودن پزشک در صورت وقوع درد قفسه سينه يا درد هنگام تنفس.
5- خودداري از نوشيدن قهوه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی